GuatemalaProtestasTorontoMay2015

Guatemalteco canadienses prostestaron en Toronto